Rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) oraz innymi urzędami właściwymi ds. ochrony własności przemysłowej, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej, z wyjątkiem postępowania karnego i postępowania karnego skarbowego. Zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego i polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej, przez co rozumie się: uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, w szczególności wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, a także znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Tytuł zawodowy "rzecznik patentowy" podlega ochronie prawnej.

Monika Błaszczyk

Jestem właścicielem i założycielem Kancelarii WENATECH, którą prowadzę od roku 2006. Tytuł zawodowy "rzecznik patentowy" uzyskałam w roku 2003, ale pracę w tej dziedzinie, rozpoczęłam już w roku 1998. Jestem absolwentką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie w latach 1993-1998 studiowałam na Wydziale Techniki Ochronę Patentową. W trakcie studiów odbyłam również praktykę zawodową w Urzędzie Patentowym RP w Warszawie. W roku 2001 ukończyłam Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jestem członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Blisko współpracuję ze środowiskiem naukowym. Pracowałam m. in. jako rzecznik patentowy na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Nieustannie dbam o to, aby podnosić swoje kwalifikacje oraz doskonalić standardy świadczonych usług. Czynnie uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez Urząd Patentowy RP, Polską Izbę Rzeczników Patentowych oraz inne instytucje. Od roku 2016 poszerzam swoją wiedzę o kolejne dziedziny prawa, studiując w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu. W dziedzinie moich zainteresowań są również mediacje sądowe i pozasądowe. Posiadam następujący zakres uprawnień i tytuły zawodowe:

 • Zawodowy Pełnomocnik przed EUIPO (od 2004r.) uprawniony do występowania w sprawach dotyczących unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO - European Union Intellectual Property Office) w Alicante, zwanym do dnia 23 marca 2016r. Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market);

 • Europejski Rzecznik Patentowy (od 2004r.) uprawniony do występowania przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO - European Patent Office) w sprawach dot. patentów europejskich;

 • Zawodowy Pełnomonik przed WIPO (od 2003r.) uprawniony do występowania przed Międzynarodowym Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO - Office of World Intellectual Property Organization) w sprawach międzynarodowych rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych;

 • Zawodowy Pełnomocnik (od 2003r.) uprawniony do występowania w procedurze międzynarodowej PCT;

 • Rzecznik Patentowy (od 2003r.) uprawniony do występowania przed Urzędem Patentowym RP (UPRP).

  Przedmiot działalności i zakres świadczonych usług

  Przedmiotem prowadzonej przeze mnie działalności jest świadczenie pomocy w sprawach własności przemysłowej. Specjalizuję się w przygotowywaniu zgłoszeń: znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków oraz wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP (UPRP), Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zwanego do dnia 23 marca 2016r. Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

  Za moim pośrednictwem, możesz dokonać zgłoszenia w procedurze krajowej (PL) (krajowe znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki, wzory użytkowe), międzynarodowej (międzynarodowe zgłoszenie znaku towarowego, międzynarodowe zgłoszenie wzoru przemysłowego) i unijnej (unijny znak towarowy, unijny wzór przemysłowy).

  Moja oferta obejmuje również pozostałe usługi świadczone przez rzeczników patentowych, jak: przedłużanie praw ochronnych znaków towarowych, dokonywanie zmian wpisów w rejestrach urzędowych, monitorowanie zgłoszeń konkurencyjnych firm, monitorowanie zgłoszeń w wybranej dziedzinie, przygotowywanie pism zawierających uwagi do zgłoszonych znaków towarowych, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych (sprzeciwy), poszukiwania w literaturze patentowej np. w celu ustalenia stanu techniki, badanie stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej, zastępstwo prawne i procesowe przed UPRP, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej (z wyjątkiem występowania w charakterze pełnomocnika w postępowaniu karnym oraz postępowaniu karnym skarbowym).

  Moimi Klientami są przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), firmy krajowe oraz zagraniczne, uczelnie wyższe, szkoły i inne instytucje. Nie obsługuję osób fizycznych, które nie prowadzą działaności gospodarczej. Wystawiam faktury VAT.

  Korzystam z nowoczesnych systemów informatycznych. Dzięki temu, moi Klienci uiszczają niższe opłaty urzędowe!

 •