Rzecznik patentowy

Rzecznik patentowy występuje w charakterze pełnomocnika w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP (UPRP) oraz innymi urzędami właściwymi ds. ochrony własności przemysłowej, sądami i organami orzekającymi w sprawach własności przemysłowej, z wyjątkiem postępowania karnego i postępowania karnego skarbowego. Zawód rzecznika patentowego jest zawodem zaufania publicznego i polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej, przez co rozumie się: uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, w szczególności wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych, a także znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń geograficznych oraz zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Tytuł zawodowy "rzecznik patentowy" podlega ochronie prawnej.

Monika Błaszczyk

Jestem właścicielem i założycielem Kancelarii WENATECH, którą prowadzę od roku 2006. Tytuł "rzecznik patentowy" uzyskałam w roku 2003, ale pracę w tym zawodzie, rozpoczęłam już w roku 1998. Jestem absolwentką UŚ w Katowicach, gdzie studiowałam Ochronę Patentową. Ukończyłam także Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumentów na UJ w Krakowie i odbyłam praktykę zawodową w UPRP w Warszawie. Jestem członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (PIRP). Blisko współpracuję ze środowiskiem naukowym. Pracowałam m. in. jako rzecznik patentowy na UŚ w Katowicach. Nieustannie dbam o to, aby podnosić swoje kwalifikacje oraz doskonalić standardy świadczonych usług. Czynnie uczestniczę w szkoleniach organizowanych przez UPRP, PIRP oraz inne instytucje. Posiadam następujący zakres uprawnień i tytuły zawodowe:

* Zawodowy Pełnomocnik przed EUIPO (od 2004r.) uprawniony do występowania w sprawach dotyczących unijnych znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO - European Union Intellectual Property Office) w Alicante, zwanym do dnia 23 marca 2016r. Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM - Office for Harmonization in the Internal Market).

* Europejski Rzecznik Patentowy (od 2004r.) uprawniony do występowania przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO - European Patent Office) w sprawach dot. patentów europejskich.

* Zawodowy Pełnomonik przed WIPO (od 2003r.) uprawniony do występowania przed Międzynarodowym Biurem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO - Office of World Intellectual Property Organization) w sprawach międzynarodowych rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

* Zawodowy Pełnomocnik (od 2003r.) uprawniony do występowania w procedurze międzynarodowej PCT.

* Rzecznik Patentowy (od 2003r.) uprawniony do występowania przed Urzędem Patentowym RP (UPRP).

Przedmiot działalności i zakres świadczonych usług

Przedmiotem prowadzonej przeze mnie działalności jest świadczenie pomocy w sprawach własności przemysłowej. Specjalizuję się w zgłoszeniach: znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków oraz wzorów użytkowych do Urzędu Patentowego RP (UPRP), Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zwanego do dnia 23 marca 2016r. Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) i Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Za moim pośrednictwem możesz dokonać zgłoszenia w procedurze krajowej (PL) (krajowe znaki towarowe, wzory przemysłowe, wynalazki, wzory użytkowe), międzynarodowej (międzynarodowe zgłoszenie znaku towarowego, międzynarodowe zgłoszenie wzoru przemysłowego) i unijnej (znak towarowy Unii Europejskiej, wspólnotowy wzór przemysłowy).

Moimi Klientami są przedsiębiorcy (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), firmy krajowe oraz zagraniczne, uczelnie wyższe, szkoły i inne instytucje. Nie obsługuję osób fizycznych, które nie prowadzą działaności gospodarczej. Wystawiam faktury VAT.